วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ หลักสูตรการเกษตรอินทรีย์ทฤษฎีใหม่ กิจกรรมการเลี้ยงไส้เดือนและการทำน้ำหมักมูลไส้เดือน และกิจกรรมการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง (PSB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 6423 สก. รหัสพัสดุ 006 - 57 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการทำอาหารว่าง กิจกรรมการทำกุยช่าย และกิจกรรมการทำขนมจีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุจราจร ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 10 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ก.พ. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ (อาคารสระแก้วบ้านเรา) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง