วันที่
ชื่อเรื่อง
20  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องขยายเสียงเพื่อติดตั้งบนรถบรรทุกขยะ จำนวน 7 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ SAMSUNG M2885FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A4) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2562
ซื้อดรั๊มหมึก เครื่องพิมพ์ M2885FW โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ)
16  ส.ค. 2562
ซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) และใบเสร็จรับเงิน (ทรัพย์หลุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง