วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนับบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำข้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ ตั้งแต่แยกสระแก้ว ถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๑๔ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง