วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) สำหรับรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 009-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กข 3519 สก รหัสพัสดุ 001 - 47 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS) รถกระบะบรรทุก หมายเลขทะเบียน 81 - 3470 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์บรรทุกและรถบรรทุกขยะฯ จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อโซฟาชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง