วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย ๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่างถนนเทศบาล ๕ กับถนนเทศบาล ๗ (แยกจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 18 เชื่อมหมู่บ้านธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนับบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง