วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) เพื่อใช้ในงานศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) สำหรับบริการเครื่องดื่มให้กับผู้สูงอายุและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง