วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร PARA ASPHALT CONCRETE แยกถนนสุวรรณศร (วัดประชาสามัคคี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ม.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนดิน ถนนเทศบาล 33/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างย้ายโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง