วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สำหรับติดตั้งเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยในชุมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อของสมนาคุณ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน หลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน ๒๒ บอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมรั่วของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ (เครื่องดนตรี จำนวน 6 ประเภท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง