วันที่
ชื่อเรื่อง
5  มี.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8412 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 25 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 21 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 018-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (เครื่องขัดผิวคอนกรีต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.พ. 2562
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุการศึกษา การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)