วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นทองอุไร) จำนวน ๒๕๐ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2561
ซื้อน้ำยาดับกลิ่นเอนกประสงค์ สูตรประจำวัน จำนวน 150 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้ สำหรับการจัดงานประเพณีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
ซื้อเครื่องไทยธรรม สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มและอาหารเช้าถวายพระภิกษุสงฆ์ สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคูน้ำสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 150 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง