วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมรถขุดตักตีนตะขาบ ทะเบียน ตค ๔๔๗๖ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อยูนิตทำฟัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 110 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับนำเยาวชนเข้าร่วมรับเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2561
จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ ขนาดยาว 8.00 เมตร จำนวน 20 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง