วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 6621 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-56-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกชิ้นส่วน ขนาด 44,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 6 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2561
ซื้อเพื่อให้รถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 3867 สระแก้ว ใช้งานได้ตามปกติ และไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2561
เหมาบริการเช่าพัดลมไอน้ำ จำนวน 10 ตัว เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561