เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประวัติความเป็นมา
 

สาส์นจากนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

      จากอดีตจนถึงปัจจุบันนับตั้งแต่ที่กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว  ให้เข้ามาเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่บริหารงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  กระผมและคณะผู้บริหารทุกท่านได้ทุ่มเทแรงใจแรงกายในการทำงานให้บังเกิดผลสำเร็จ  ภายใต้วิสัยทัศน์  “เทศบาลเมืองสระแก้ว  เมืองแห่งความน่าอยู่  พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ”  โดยยึดหลักการให้บริการประชาชนเป็นสำคัญ  พร้อมกับการพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน  โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน อาทิ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  ด้านการบริหารและการบริการ  การปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต  โดยการบริหารราชการอย่างโปร่งใส ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  ตลอดจนการส่งเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ทุกขั้นตอน  นอกจากนี้กระผมและคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ยังได้มีนโยบายริเริ่มการจัดทำโครงการใหม่ๆ  โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ผลสำเร็จของโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลเมืองสระแก้วจัดขึ้น  ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นสำคัญ  ที่ได้ช่วยกันผลักดัน  และฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆ และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เป็นระบบถูกต้อง โปร่งใส  เห็นผลชัดเจน  เกิดขึ้นและประจักษ์ต่อสายตาของทุกท่านแล้ว

      กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาเทศบาล  และพนักงาน  เจ้าหน้าที่  ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว  หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างสูง  ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนาร่วมกับทางเทศบาลเมืองสระแก้วด้วยดีเสมอมา อันเป็นหลักการพัฒนาที่เน้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่  ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท้องถิ่น  ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้วที่เคารพทุกท่านจงประสบแต่ความสุข  ความเจริญ  สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

นายตระกูล สุขกุล
          นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว