เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

สาส์นจากนายกเทศมนตรี
 

สารจากนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว

การพัฒนาเมืองสระแก้ว  เพื่อมุ่งสู่ควานเม็ศฌโศษฌฯฌณษศฮฯศ ฌฮ? ฌฒฌศษฌฯศฮษศณฉโษฉโ  ฌฃ
มเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนได้รับการบริการด้านพื้นฐานที่ครบถ้วน  เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการพัฒนา
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนา และตามนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้วที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเมืองสระแก้วตั้งแต่ที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่ง  ภายใต้วิสัยทัศน์ “เทศบาลเมืองสระแก้ว  เมืองแห่งความน่าอยู่  พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ” ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามวิสัยทัศน์ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  หลากหลาย  ทุกโครงการ/กิจกรรม  ล้วนเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจ และความร่วมมือของทุกภาคส่วน  ซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่ 7  นับตั้งแต่กระผมได้มีโอกาสเข้ารับตำแหน่ง  และภาระหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว  นับเป็นโอกาสอันดี ที่สามารถผลักดันโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และยึดหลัก   ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้วเป็นอย่างดี  อาทิ  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  โครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการศึกษา  ด้านการสาธารณสุข  ด้านการบริหารและการบริการ  เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  และการปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ  โดยการบริหารราชการอย่างโปร่งใส  ยุติธรรม  ตรวจสอบได้  และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุกขั้นตอน โดยวางยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งหลากหลายโครงการ/กิจกรรม ที่เกิดขึ้นนั้น จะสำเร็จมิได้  ถ้าหากขาดความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกภาคส่วน อาทิ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน  นั่นคือผลงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

           กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปี  2561 ซึ่งเป็นการรวบรวมผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสระแก้วที่จัดทำขึ้นนี้สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว  ท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกระผมและคณะผู้บริหารท้องถิ่น  จะตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด  และขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว  หน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทุกท่านทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูง  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือและสนับสนุนการทำงานของกระผมและทีมงานในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้วของเราต่อไปและตลอดไป  ขออวยพรให้พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้วที่เคารพทุกท่านจงประสบแต่ความสุข  ความเจริญสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ


นายตระกูล  สุขกุล
นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว