เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 

 

สินค้า Otop เทศบาลเมืองสระแก้ว

๑. กลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว (วิสาหกิจชุมชนเครื่องหอมเมืองสระแก้ว) ชุมชนเมืองย่อยที่ ๓ (บ้านหนองนกเขา)

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมสุคนธบำบัด "ส่งกลิ่นหอมความสุขฟุ้งไปทั้งชุมชน"

    ความเป็นมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ครูพักลักจำ คำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน ในการผลิตเครื่องหอมสุคนธบำบัด นำมาซึ่งการรวมกลุ่มของประชาชนชาวบ้านหนองนกเขา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ด้วยจำนวนสมาชิกเริ่มต้นเพียง ๒๕ คนในปี พ.ศ.๒๕๔๕ จากนั้นเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสวัสดิการสังคมได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ พร้อมทั้งอบรมให้ความรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนดูแลช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

    ผ่านมาแล้ว ๑๑ ปี นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง สามารถการันตีคุณภาพด้วยรางวัลระดับประเทศมากมาย ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในปัจจุบันได้แก่ สบู่หอม ยาสระผม ไม้หอม สมุนไพรลูกประคบ น้ำมันระเหยต่างๆ เป็นต้น โดยเป้าหมายในอนาคตของกลุ่มฯ ต้องการพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเป็นจุดจำหน่ายของฝากของที่ระลึกของจังหวัดสระแก้ว

 

 

 

 

 

 

 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวอ้อยทิพย์ จำจด (ประธานกลุ่มสตรีสหกรณ์เครื่องหอมเมืองสระแก้ว)

ที่อยู่ : ๕๔๓ ถ.สุวรรณศร เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐-๓๗๔๒-๕๓๙๗,๐๘-๑๖๑๕-๒๐๙๕

Mail : aoytip_1991@hotmail.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒. ข้าวอินทรีย์ ชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ (บ้านใหม่คลองปูน)

ข้าวเกษตรอินทรีย์

    ท้องถิ่นเราปลูกข้าว ทำนาเป็นอาชีพหลักอยู่แล้ว ก็เลยรวมตัวกันผลิตเป็นข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือหอมมะลิขึ้น ทางเทศบาลฯก็สนับสนุนให้ข้อมูลความรู้ในส่วนของขั้นตอนการผลิต เพื่อหาข้อมูลวัตถุดิบในท้องถิ่นมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ตลอดจนติดต่อให้นำข้าวไปวางขายตามงานต่างๆ ที่ทางจังหวัดจัดขึ้น บางทีก็ไปต่างจังหวัด ไปเมืองทองธานี ชุมชนของเราก็ได้ประโยชน์จากการได้บริโภคข้าวดี ข้าวปลอดภัย และขายข้าวได้ในราคาสูงกว่าท้องตลาดอีกด้วย

 


สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายสังวร ปัญญา (ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ ๔ บ้านใหม่คลองปูน)

โทรศัพท์ : ๐๘-๕๔๓๓-๙๕๖๖

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๓. กระเป๋าสานพลาสติก

กระเป๋าสานพลาสติก สานสีสัน สานรายได้ให้ชุมชน

"เรียงร้อยจักสานเส้นพลาสติกทีละเส้นสู่กระเป๋าและตะกร้า สีสันสดใสตามดีไซด์ของแต่ละคน"

    จากการรวมกลุ่มสตีชุมชนย่อยที่ ๒๐ สระแก้ว - สระขวัญ๒ ด้วยสมาชิกเริ่มแรก ๑๕ คน เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์หลังว่างเว้นจากงานเกษตรกรรม เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยกองสวัสดิการสังคม ได้สนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอาชีพ จัดสรรวิทยากรให้ความรู้และฝึกฝนการทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก

    เพียงระยะเวลาไม่นาน สมาชิกในกลุ่มก็สามารถทำกระเป๋าจากเส้นพลาสติกออกมาได้หลายรูปแบบ อาทิ ตระกร้าผ้า กระเป๋าถือ กระเป๋าใส่ของ กล่องใส่กระดาษทิษชู่ เป็นต้น ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีปริมาณมากสั่งซื้อสูงขึ้น เนื่องจากคุณภาพและมีดีไซด์ที่สวยงาม เป็นการเพิ่มพูนรายได้ให้กับสมาชิกนำไปใช้จ่ายในครอบครัวต่อไป

 
 
 
   

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

นายธวัชชัย บุญปลูก (ประธานชุมชนเมืองย่อยที่ ๒๐ สระแก้ว - สระขวัญ)

ที่อยู่ : ๒๑๔/๔๐ ต.สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ๒๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๘-๖๒๕๙-๓๙๑๑