เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจการให้บริการ
การบริหารทรัพยากรบุคคล
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
 รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท  

 รองปลัดเทศบาล  
 นางสาวสุภรัชต์ อินทรเทพ
นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 นายประกอบ เมทา
 นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
นางบังอร ไม้ส้มซ่า
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 
 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์

 


 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม