เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน
คู่มือมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
การบริหารทรัพยากรบุคคล
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หัวหน้าส่วนราชการ

 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท
 รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท  

 รองปลัดเทศบาล  
 น.ส.สุภรัชต์ อินทรเทพ
นางสุภาภรณ์ จะนันท์
น.ส.ภาวินี วรรณจินดาพร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและ
แผนงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นายจักรพันธ์ พยอมใหม่
นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
นางมาลัย ถนัดค้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 
 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์

 


 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม