เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต
ปลัดเทศบาล


 สิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท  
 รองปลัดเทศบาล  
 นางสาวสุภรัชต์ อิทรเทพ
นายสมชาย หลำผาสุข
 นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 นายสุทัศน์ อรัญ
 นางพรนิภา วรรณุสิทธิ์
นางธัญพร บุพชาติ
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 
 นายชาติชาย สังฆฤทธิ์

 


 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม