เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

กองคลัง
 


นายเศรษฐพงค์ชัย อัครพลประชิต
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
จสอ.อมรฤกษ์ สมบูรณ์

น.ส.ชลาลัย สีหนุ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
 

  นางสุดา ปราณี
 นางสุภาพร อินนวล
น.ส.กชชัญณัช ร่วมสุข
 เจ้าพนักงานธุรการ
 นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน