เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม ฯ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

กองช่าง
 
นายสุทัศน์  อรัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประกอบ เมทา
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
น.ส.วรนุช อินทร์พงษ์นุวัฒน์ 
นายไพบูลย์ อิ่มอุดม
นักวิชาการสวนสาธารณะ
นายช่างโยธา
 
นางอรัญญา อุดมสวัสดิ์ 
นางบุญปลื้ม ลออคุณูปการ

เจ้าพนักงานธุรการ

นายช่างโยธา

 

 

 

   

 นายรถเกษม เพ็ชร์แก้วหนู

 

นายช่างโยธา