เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน

กองช่าง

นายสุทัศน์  อรัญ
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
นายประกอบ เมทา
น.ส.วรนุช อินทร์พงษ์นุวัฒน์
นางอรัญญา อุดมสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นักวิชาการสวนสาธารณะ
ชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุญปลื้ม ลออคุณูปการ
 
นายช่างโยธาอาวุโส
 
นายไพบูลย์ อิ่มอุดม
   

นายช่างโยธาชำนาญงาน

   


 

 

 นายรถเกษม เพ็ชร์แก้วหนู    

 นายช่างโยธาชำนาญงาน