เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาส์นจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ยุทธศาสตร์

สำนักงานเทศบาล

 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข ฯ
กองสวัสดิการสังคม
สถานีขนส่งผู้โดยสาร
สถานธนานุบาล
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
เทศบัญญัติงบประมาณ
รายงานการประชุม
แผนการดำเนินงาน
รายงานทางการเงิน
คู่มือสำหรับประชาชน
บริการประชาชน
สถิติการให้บริการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)
กฏหมายทั่วไป
สถิติการร้องเรียน

กองวิชาการและแผนงาน

 

 

นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
นายกิตติ์ธเนศ พูมดีสิทธินนท์
นางสาวศิวภัสร์ อินทร์จันทร์
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาววิไลวรรณ วงษ์จันนา
นางสาวฐิติชญา ธิติมาส
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นิติกรชำนาญการ
 
นางสาวศิราภรณ์ ศรีอินทร์
 นายศรีประพันธ์ โคตรพัฒน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 นิติกรชำนาญการ