เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560)              
 ......................................................................................
 
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการ จ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,896,300 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน) (ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560) ดังนี้
                     1. โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560) รายละเอียดดังนี้
                       ขอบเขตดำเนินการจ้างเหมาบริการ
                       1. กำหนดวันทำงานปกติตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน)
                       2. กำหนดเวลาทำงานช่วงเวลาที่ต้อปฏิบัติงานระหว่างเวลา  08.00 – 16.30 น. โดยจะต้องทำงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด           
หมายเหตุ  - ช่วงเวลาที่จะเข้าปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแก้วจะกำหนดตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                  - กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
                       กำหนดพื้นที่ ภารกิจในการจ้างเหมาบริการ
                      1. ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ เปิด – ปิด ประตูทางเข้า อยู่เวรกลางวันและกลางคืน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร    
                       2. ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด – ปิด ประตูอาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                       3. คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นำขยะอินทรีย์หมักทำปุ๋ย บรรจุปุ๋ยและทำงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
                       4. บันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะที่หน่วยงานต่างๆนำรถบรรทุกขยะมาทิ้งภายใน ศูนย์กำจัดขยะฯ ทั้งขาเข้า และขาออกให้ชัดเจน ถูกต้องสามารถนำไปประกอบเป็นเอกสารแนบหนังสือแจ้งหนี้ส่งให้เทศบาลเมืองสระแก้ว เดือนละ 1 ครั้ง (ทำข้อมูลทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
                       5. จัดทำเอกสารบันทึกการชั่งน้ำหนักให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจเอกสารหลักฐาน  และคัดลอกลงรายการต่างๆ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์  คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานต่างๆ                              
หมายเหตุ  ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความต้องการลดหรือเพิ่มงานดำเนินการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ

                       ข้อกำหนดและเงื่อนไข
                      1. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์ต่อศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                       2. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, ไม้กวาดทางมะพร้าว, รองเท้าบู๊ท ฯลฯ เป็นต้น ไว้ใช้ภายในศูนย์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
                       3. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                       ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560)
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                       งวดที่ 1 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                       งวดที่ 2 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                       งวดที่ 3 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 265,500 บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ   และส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
          โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 4/2560 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2559
                   ราคากลาง                                 796,500.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง            300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         3 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
          2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560) รายละเอียดดังนี้ 
                       ขอบเขตดำเนินการจ้างเหมาบริการ
                       1. กำหนดวันทำงานปกติ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน)
                       2. กำหนดเวลาทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน) โดยมีช่วงเวลาที่ต้องทำงานดังนี้
                       ช่วงเวลาที่ 1 เริ่มเวลา 05.00 น. – 07.00 น.
                       ช่วงเวลาที่ 2 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
                       ช่วงเวลาที่ 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
                       กำหนดพื้นที่ในการจ้างเหมาบริการ
                       จุดที่ 1 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสด ด้านนอก คิดเป็นพื้นที่ 2,275 ตร.ม.
                       จุดที่ 2 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญ ถึงร้านเจ้แป๊ด และถนนรอบตลาดสดด้านใน คิดเป็นพื้นที่ 3,825 ตร.ม.
                       จุดที่ 3 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ ถึงประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว  คิดเป็นพื้นที่ 4,800 ตร.ม.
                       จุดที่ 4 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศรตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 4,200 ตร.ม.
                       จุดที่ 5 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า คิดเป็นพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
                       จุดที่ 6 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ–ส่งผู้โดยสารสายวังน้ำเย็น คิดเป็นพื้นที่ 1,700 ตร.ม.
                       จุดที่ 7 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนนเทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว) คิดเป็นพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
                       จุดที่ 8 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,220 ตร.ม.
                       จุดที่ 9 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส คิดเป็นพื้นที่  2,880 ตร.ม.
                       จุดที่ 10 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,760  ตร.ม.
                       จุดที่ 11 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2 แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลี ถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,000 ตร.ม.
                       จุดที่ 12 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,300 ตร.ม.
                       จุดที่ 13 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1  คิดเป็นพื้นที่ 4,620 ตร.ม.
                       จุดที่ 14 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่น ถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
                       จุดที่ 15 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
                       จุดที่ 16 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 4,380 ตร.ม.
                       จุดที่ 17 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้วถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,190 ตร.ม.
                       จุดที่ 18  ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 จากสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,330 ตร.ม.
                       จุดที่ 19 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) คิดเป็นพื้นที่ 3,625 ตร.ม.
                       จุดที่ 20 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้าถึงวงเวียนสวนสาธารณะ สระแก้ว – สระขวัญ คิดเป็นพื้นที่ 5,220 ตร.ม.
                       จุดที่ 21 ปฏิบัติงานเก็บกวาดทำความสะอาดถนนบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว (นอกรั้วอาคารสำนักงาน) คิดเป็นพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
                       จุดที่ 22 ทางเข้าถนนเทศบาล 6(สามแยกไฟแดง) จนถึงถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝั่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
                       จุดที่ 23 ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (ร้านโชติกา) คิดเป็นพื้นที่ 2,940 ตร.ม.
                       จุดที่ 24 ถนนเทศบาล 6 ซอย 1 จากปากทางเข้าจนถึงสวนสาธารณะสระแก้ว–สระขวัญ   คิดเป็นพื้นที่ 3,210 ตร.ม.
                       จุดที่ 25 เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหน้าร้านโชติกา) จนถึงหน้าโรงแรมจ๊ะจ๋า คิดเป็นพื้นที่ 4,128 ตร.ม.
                       เก็บกวาดทำความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี      งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                       ข้อกำหนดและเงื่อนไข
                       1. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องดำเนินการตามลักษณะงาน ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นประจำทุกวัน โดยมิให้เกิดปัญหาความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อพบเห็นต้องรีบเร่ง แก้ไขทันที
                       2. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น
                          1) ไม้กวาดทางมะพร้าวสำหรับกวาดถนนและพื้น
                          2) ที่ตักขยะ
                          3) ถุงพลาสติกสีดำใส่ขยะ
                          4) ถุงมือผ้า, ผ้าปิดจมูก
                          5) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
                       3. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                       ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560)
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                       งวดที่ 1 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                       งวดที่ 2 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                       งวดที่ 3 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 231,000- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                    โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 5/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559
                   ราคากลาง                                 693,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง            300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         3 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 5/2560
          3. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2560) รายละเอียดดังนี้ 
                       ขอบเขตดำเนินการจ้างเหมาบริการ
                       1. กำหนดวันทำงานปกติ  ตั้งแต่วันจันทร์ - วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน)
                       2. กำหนดเวลาทำงาน  ช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องทำงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
หมายเหตุ  - ช่วงเวลาที่จะเข้าปฏิบัติงาน เทศบาลเมืองสระแก้วจะกำหนดตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
             - กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
 
                       กำหนดพื้นที่ในการจ้างเหมาบริการ
                       เขตที่ 1 เริ่มจากสี่แยกโรงแรมโกลเด้น ร้านวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท์ TOT        สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว บ้านคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและบ้านพักราชการ ชุมชนย่อยที่ 1  บ้านคำเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน
                       เขตที่ 2 เริ่มจากท่าจอดรถสายวังน้ำเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง(แดงออร์คิด) ถนนสายหลัง สภอ.เมืองสระแก้ว,สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว สภอ.เมืองสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ชุมชนบ้านหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมู่บ้านหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ซอยบ้านดาบตู้ ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 หมู่บ้านอลงกรณ์, โรงงานดอกไม้ ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมู่บ้านพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                       เขตที่ 3 เริ่มจากถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ข้างร้านลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) หมู่บ้านหลังโรงเรียนหนองกะพ้อ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายทั้งสองฝั่งจดถนนเทศบาล 6 เข้าหมู่บ้านธงชัยพัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบ้านจ่าเหลย ถึงศรีกิจรีสอร์ท) หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค, บิ๊กซี ถนนสุวรรณศร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ, ถนนซอยหลังวัดทุกซอยวัดสระแก้ว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ชุมชนโรงฆ่าสัตว์เก่า โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึงร้านโชติกา) เนินกลอย,โรงแรมทิพปุระหลังอำเภอเมืองสระแก้ว, ปั๊มแก๊ส (ข้างอำเภอเมืองสระแก้ว) ธนาคาร    ออมสิน ไปรษณีย์ฯ
                       เขตที่ 4 เริ่มจากถนนสุวรรณศร (ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ) ถึงทางเข้าถนนเทศบาล 19     (ทั้งสองฝั่ง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ           ถนนเทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้งแต่บ้านหัวกุญแจใต้ ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมู่บ้าน     เอื้ออาทร ปั๊มคาลเท็กซ์และร้านอาหารดู๋ดี๋,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ซอยร้านมาลัย สาขา 2, ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2
                       เขตที่ 5 เริ่มจากถนนเทศบาล6/1 ทางเข้าเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว, โรงเรียนสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบ้านใหญ่ ไปถึงโรงน้ำแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2 เข้าศาลากลางบ้าน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เข้าซอยในหมู่บ้านลัดกะสัง    ทุกซอย และโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เข้าถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ด)   เข้าสถานีขนส่งจังหวัดสระแก้ว, ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน) ตลอดซอย เข้าถนนเทศบาล 5 ข้างศูนย์รถยนต์โตโยต้าฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 9 ตลอดสาย แยกทางเทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนส่งจังหวัดสระแก้ว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแก้ว หมู่บ้านสวนตาลวิว ถนนเทศบาล 11,13,15,17

                       ข้อกำหนดและเงื่อนไข
                       1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามลักษณะงานให้สำเร็จเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมิให้เกิดปัญหาความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อพบเห็นต้องรีบเร่งแก้ไขทันที
                       2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น
                          1) ไม้กวาดทางมะพร้าวสำหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
                          2) ที่ตักขยะ
                          3) ถุงพลาสติกสีดำใส่ขยะ
                          4) ถุงมือ, ผ้าปิดจมูก
                          5) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
                       3. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานทีมีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                       ค่าจ้างและการจ่ายเงิน ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 31 มี.ค. 2560)
กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ดังนี้
                       งวดที่ 1 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                       งวดที่ 2 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
                       งวดที่ 3 จะจ่ายค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 135,600- บาท เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ และส่งมอบงานภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560 พร้อมกับคณะกรรมการฯ ตรวจรับงานจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเหมา เลขที่ 6/2560 ลงวันที่  14 ธันวาคม 2559
                   ราคากลาง                                 406,800.- บาท (สี่แสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารสอบราคาจ้าง            200.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาจ้างเหมา         3 เดือน
                   เอกสารสอบราคา เลขที่ 6/2560
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,896,300.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
         
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                    2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                    3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                    4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้        
                    5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝาก   ออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. –16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว 
                   กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th. และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อมีเงินงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น
 
ประกาศ  ณ  วันที่  14  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2559