เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ  ดังนี้
                  โครงการที่ 1 -ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)
                   ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                   ราคากลาง                 697,000.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน              300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่   7 /2560
                  โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 19 (ซอยหลังโรงแรมธนาสิริ)
                   โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 184.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 552.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)
                    ราคากลาง                 335,000.-บาท (สามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                    ค่าแบบแปลน              300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                    กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง  45 วัน
                    เอกสารแนบท้าย เลขที่  8/2560
                   โครงการที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล เมืองสระแก้ว
                   โดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 344.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.รวมกันไม่น้อยกว่า 1,376.00 ตารางเมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว)                    
                    ราคากลาง                 806,000.-บาท (แปดแสนหกพันบาทถ้วน)
                    ค่าแบบแปลน              300.-บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                    กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน
                    เอกสารแนบท้าย เลขที่ 9/2560
                    รวมเป็นเงิน  1,838,000.-บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  บุคคลหรือนิติที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                                                          7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้              
 
                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  29 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่  16 มกราคม  2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของ    ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกใน วันที่ 17  มกราคม 2560   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว                                        
 
                  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  29 ธันวาคม 2559  ถึงวันที่  16 มกราคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3742-1375 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th

ประกาศ  ณ  วันที่   29  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 ธ.ค. 2559