เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล 33
(หมู่บ้านพรนิมิตร)
...................................................................

                    ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้าถนน คสล.ถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร) ลงวันที่ 14 เดือนมกราคม พ.ศ.2559  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 17 เดือนมกราคม พ.ศ.2560  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
                    บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ วิตี้  เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น  696,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าว     
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 ม.ค. 2560