เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 33
 (หมู่บ้านพรนิมิตร)
 .............................................................
 
            ด้วย เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.แยกถนนเทศบาล 33 (หมู่บ้านพรนิมิตร) โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2560 (สอบราคา) ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 696,000.-บาท (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 20 มีนาคม 2560 นั้น
 
          ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 น.
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                           ประกาศ  ณ  วันที่  20  เดือน  มีนาคม   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 20 มี.ค. 2560