เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการต่อไป

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    ขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ชำรุด
                       เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการต่อไป
....................................................................
 
          ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น  ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในการราชการต่อไป จำนวน 381 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย)  ซึ่งมีรายละเอียด และเงื่อนไขการขาดทอดตลาด ดังนี้
          กำหนดการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด
          1. กำหนดการ
 
               1.1 ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา ต้องยอมรับและปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประมูล ที่คณะกรรมการขายทอดตลาดแจ้งให้ทราบก่อนการสู้ราคา
               1.2 ผู้ประสงค์เข้าประมูลราคา สามารถติดต่อขอดู พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่  29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่  23  มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ
          ผู้ประสงค์จะสู้ราคาพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นนี้ให้ถือว่าทราบรายละเอียด และสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้แล้ว
              1.3 กำหนดการขายทอดตลาด พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นๆ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 โดยกำหนดให้ลงทะเบียนเข้าประมูลราคา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 3 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 10.30 น.และจะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
          2. เงื่อนไขในการสู้ราคา

             2.1 ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลจะต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลราคาเท่านั้น โดยนำหลักฐานเอกสาร และสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องมาแสดง ให้คณะกรรมการขายทอดตลาดในวันลงทะเบียน ดังนี้
             2.1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ที่มีหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายของผู้สู้ราคา
             2.1.2 ทะเบียนบ้าน
             2.1.3 หนังสือมอบอำนาจกรณีเป็นนิติบุคคลหรือเข้าสู้ราคาแทนบุคคลอื่น และเอกสารประกอบหนังสือมอบอำนาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์)
             2.1.4 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
                   (1) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                   (2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
              2.1.5 ในกรณีผู้เสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดาหรือ คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
              2.1.6 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ข้างต้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
          2.2 ประสงค์จะเข้าสู้ราคาต้องวางหลักประกันการสู้ราคาต่อเจ้าหน้าที่เป็นเงินสด จำนวนเงิน7,510.-บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการขายทอดตลาด และคณะกรรมการฯ จะคืนหลักประกันให้ทันทีหลังการประมูลขายทอดตลาดเสร็จสิ้น สำหรับผู้เข้าสู้ราคาที่ประมูลไม่ได้
          2.3 คณะกรรมการขายทอดตลาดผู้มีหน้าที่ขายทอดตลาดครั้งนี้ ตลอดจนผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเสนอราคา
          2.4 เทศบาลเมืองสระแก้วจะทำการขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาด และต่อหน้าผู้สู้ราคาที่มีอยู่ โดยแยกเป็นรายการ/และเหมารวม (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)
          2.5 คณะกรรมการขายทอดตลาดจะแสดงความตกลงด้วยวิธีเคาะโต๊ะ โดยที่การเสนอราคาแต่ละครั้ง คณะกรรมการขายทอดตลาดจะขานราคาที่เสนอ 3 ครั้ง สำหรับครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ผู้สนใจจะเสนอราคาให้สูงขึ้นอีกก็ย่อมกระทำได้ แต่เมื่อคณะกรรมการขาดทอดตลาดได้ขานราคาครั้งสุดท้ายครบ 3 ครั้งและจะประกาศราคาของผู้สู้ราคารายล่าสุดให้ถือว่าเป็นราคาสูงสุด เมื่อไม่มีผู้สู้ราคาอีก คณะกรรมการฯ จะเคาะโต๊ะเพื่อแสดงความตกลงรับราคาที่ผู้เสนอราคาครั้งสุดท้าย
          2.6 กรณีคณะกรรมการขายทอดตลาด เห็นว่าราคาที่ผู้ประมูลราคาเสนอราคาสูงสุด ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการฯ ขายทอดตลาดอาจพิจารณาถอนรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น ๆ ออกจากรายการขายทอดตลาดได้ และเทศบาลเมืองสระแก้วทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะยกเลิกการขายในรายการที่ไม่เห็นสมควรนั้น ๆ โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ซึ่งในกรณีเช่นนี้ผู้ประมูลเสนอราคาจะไม่มีสิทธิอุทธรณ์หรือฟ้องร้องบังคับคดี หรือเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทางราชการทั้งสิ้น
          2.7 ผู้เสนอราคาย่อมพ้นความผูกพ้นความผูกพันซึ่งตนเสนอ เมื่อมีผู้เสนอราคาสูงขึ้นไป หรือเมื่อคณะกรรมการฯ ถอนการขายทอดตลาด
          2.8 ราคาพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่น ที่นำมาขายทอดตลาด เทศบาลเมืองสระแก้วขายตามสภาพที่ปรากฏ ณ วันประมูล โดยขายพร้อมอุปกรณ์ประกอบที่ปรากฏตามสภาพที่เห็นผู้เสนอราคาไม่อาจเรียกร้องหรือร้องขอให้เทศบาลเมืองสระแก้วดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อขอให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง    ต่อเติม หรือแก้ไข เพื่อให้รถจักรยานยนต์ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ประมูลมีสภาพดีขึ้นได้
          2.9 กรณีผู้เสนอราคาสูงสุดละเลยไม่ใช้ราคาในรายการที่ประมูลได้ คณะกรรมการฯจะทำการออกขายโดยวิธีอื่นใด ตามระเบียบของทางราชการ ถ้าได้เงินจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าราคาขายในครั้งแรก      ผู้ประมูลครั้งแรกต้องรับผิดชอบจำนวนเงินในส่วนที่ขาดนั้น
          2.10 รายการใดหากมีกฎหมายให้มีขออนุญาต จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องก่อนรับสิ่งของนั้น ๆ ไปจากทางราชการ
          2.11 เมื่อคณะกรรมการขายทอดตลาดได้เคาะโต๊ะตกลงขาย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น รายการใดรายการหนึ่งให้กับผู้ชนะการประมูลราคาสูงสุดรายใดแล้ว ผู้นั้นจะต้องชำระเงินทันทีของราคาพัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินอื่นที่ประมูลได้ โดยเทศบาลเมืองสระแก้วจะออกใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐาน
          2.12 ผู้ประมูลได้จะต้องรับครุภัณฑ์นั้นไปจากเทศบาลเมืองสระแก้ว ให้แล้วเสร็จสิ้นภายในวันซื้อ หากล่วงเลยเวลาดังกล่าว สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้วจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้
          2.12 การนำ พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่นที่ประมูลได้ออกจากเทศบาลเมืองสระแก้ว     ผู้เสนอราคาสูงสุดที่เป็นผู้ประมูลได้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นใดอันเกิดจากการซื้อขายเองทั้งสิ้น (ถ้ามี) รวมทั้งค่าขนย้าย หรือรื้อถอนเองทั้งสิ้น และจะต้องลบตราสัญลักษณ์เทศบาลเมืองสระแก้ว หรือตัวอักษร ตัวเลขอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับเทศบาลเมืองสระแก้วออกจากพัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สินอื่น ที่ประมูลได้
          ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบประกาศขายทอดตลาด หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่      กองคลัง ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 หมายเลขโทรศัพท์ 0-3742-1375 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ
                                                                                     
ประกาศ  ณ  วันที่  29  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 29 พ.ค. 2560