เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร
        โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว
         อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 2)
------------------------------------------
 
                 ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตำบลสระแก้ว เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว (ครั้งที่ 2) ซึ่งผู้รับจ้าง คือ บริษัท เคมิสท์ จำกัด ตามสัญญาจ้าง ที่ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ขอส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                 งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) คิดค่าก่อสร้างเป็นเงินร้อยละ 100 ของราคาตามสัญญาจ้างเป็นจริง 1,399,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 120 วัน จะจ่ายให้ผู้รับจ้างเมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ดังนี้ 
                    - ดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาฟุตซอล พื้นยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกระสัง) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้ว แล้วเสร็จ
                    - ทำการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                    - เก็บรายละเอียดต่างๆ พร้อมเก็บทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน
                     - ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับการจ้าง แล้วเสร็จ
 
                 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและช่างผู้ควบคุมงานจะทำการตรวจรับการจ้างโครงการดังกล่าว   ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป                              
 
ประกาศ  ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 มิ.ย. 2560