เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
 
..................................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรื่องสมใจ 46    เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 795,500.- บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกิน  ราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรื่องสมใจ 46 เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  23 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2560