เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนน
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560)
 
.........................................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2560) ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560  ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
           บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสมใจ 46 เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 692,000.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองสมใจ 46 เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 23 มิ.ย. 2560