เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ
....................................................
 
                  ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองเสม็ดเหนือ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ 2/2560 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 287,000.-บาท (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นั้น

                 ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  27  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 27 มิ.ย. 2560