เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ
                         ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ดำเนินโครงการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรี มีชัย เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 74/2560 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 วงเงินตามสัญญา จำนวนเงิน 191,700 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น.
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2560