เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6 และโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำ ถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว) จำนวน 2 โครงการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6 และโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำ
ถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว) จำนวน 2โครงการ
....................................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้วมีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6 และโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว) จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
                   โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสระแก้ว ซอย 6
                   - ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 318.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า 1,272.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                  815,000.- บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                     500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ 20/2560
                   โครงการที่ 2 โครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)
                   - ก่อสร้างสะพานคนเดิน คสล. ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   ราคากลาง                  461,000.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                     300.- บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ 21/2560
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,276,000.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
                   2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                             
                   3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคากับเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้                  
                   5.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   6.  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government  Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                                                        7.  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้              
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  18 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น.-12.00 น. และตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว และในวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่  2 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว กำหนดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาและเปิดซองใบเสนอราคาของ ผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกใน วันที่ 3 สิงหาคม 2560   ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว
                                               
          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนฯ ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่  18 กรกฎาคม 2560  ถึงวันที่  2 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0-3724-2702 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการหรือ www.gprocrement.go.th และเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
ประกาศ  ณ  วันที่   18   เดือน   กรกฎาคม  พ.ศ. 2560
                                     
                                                


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ค. 2560