เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง     ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา
ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว
 ...........................................................
 
                  ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการขยายเขตระบบจำหน่ายน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด          วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,520,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ ซิตี้ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวฯ     
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่   1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ส.ค. 2560