เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำถนนเทศบาล 19
(บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)
 
......................................................
 
           ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว) ลงวันที่ 18 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดการ เปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาแลนด์ 999 เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 415,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาดาแลนด์ 999 เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ส.ค. 2560