เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)
.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ดำเนินโครงการจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างเลขที่ 82/2560 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2560 วงเงินตามสัญญา จำนวนเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 8 ส.ค. 2560