เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 โครงการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

-----------------------------------------

                   เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
                        1. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                           1,468,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
                   ค่าแบบแปลน                       500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      90 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E3/2560
 
                   2. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7 (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                           1,209,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันบาทถ้วน)    
                   ค่าแบบแปลน                       500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      60 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E4/2560
 
                   3. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย)      (ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด)
                   ราคากลาง                           829,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
                   ค่าแบบแปลน                       500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   กำหนดระยะเวลาการก่อสร้าง      60 วัน 
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E5/2560
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,506,000 บาท (สามล้านห้าแสนหกพันบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ   ของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                    4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง    ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของแต่ละโครงการ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน  เอกชนที่ “เทศบาลเมืองสระแก้ว” เชื่อถือ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                  
                      กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  28 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ตามวันและเวลา ดังนี้
                    1. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                    2. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
                    3. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย) ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.
 
                    ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 6 กันยายน 2560  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลา ดังนี้
                    1. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                    2. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 7 ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.35 น. ถึงเวลา 11.05 น.
                   3. โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย) ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.10 น. ถึงเวลา 11.40 น.

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบแปลนเอกสารประมูลจ้างฯ ได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน    สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
         
                             ประกาศ        ณ      วันที่    11    เดือน   สิงหาคม   พ.ศ.   2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 11 ส.ค. 2560