เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 โครงการ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

-----------------------------------------

                   เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความประสงค์จะประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการ  จำนวน 4 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,429,540.-บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพัน-  ห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560 - กันยายน 2561 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
                   1.โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว มีรายละเอียด ขอบเขตดำเนินการจ้างเหมาบริหาร ดังนี้
                    ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน) โดยมีช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00-16.30 น. โดยจะต้องทำงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   หมายเหตุ      
                    - ช่วงเวลาที่เข้าดำเนินการ เทศบาลเมืองสระแก้วจะกำหนดตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                    - กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงานถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
                   กำหนดพื้นที่ ภารกิจในการจ้างเหมาบริการ
                   ดำเนินการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้วตามภารกิจ ดังนี้           
                  1) ดูแลรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว ไม่ให้เกิดการสูญหาย หรือเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  เปิด – ปิด ประตูทางเข้าในเวลากลางวันและกลางคืน วันจันทร์ – วันอาทิตย์ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 72,000 ตารางเมตร     
                  2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร ของเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิด – ปิด ประตูอาคารสำนักงาน และอาคารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
                  3) คัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล นำขยะอินทรีย์หมักทำปุ๋ย บรรจุปุ๋ยและทำงานอื่นๆ            ที่เกี่ยวข้อง                                                      
                  4) บันทึกข้อมูลการชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะที่หน่วยงานต่างๆนำรถบรรทุกขยะมาทิ้งภายในศูนย์กำจัดขยะฯ ทั้งขาเข้า และขาออกให้ชัดเจน ถูกต้องสามารถนำไปประกอบเป็นเอกสารแนบหนังสือแจ้งหนี้ส่งให้เทศบาลเมืองสระแก้ว เดือนละ 1 ครั้ง (ทำข้อมูลทุกวันไม่เว้นวันหยุด)
                   5) จัดทำเอกสารบันทึกการชั่งน้ำหนักให้กับเทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจเอกสารหลักฐาน และคัดลอกลงรายการต่างๆ รวบรวมข้อมูลและสถิติ จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ คอยอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยมของเทศบาล และคณะดูงานต่างๆ                                    
                    หมายเหตุ  ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความต้องการลดหรือเพิ่มงานดำเนินการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดฯ ให้สามารถดำเนินการได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                    ข้อกำหนดและเงื่อนไข
                    1. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่ต้องดำเนินการให้เกิดประโยชน์ ต่อศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                    2. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน, วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุเครื่องแต่งกาย ฯลฯ เป็นต้น ไว้ใช้ภายในศูนย์ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจร
                     3. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                   ราคากลาง            3,238,200 บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง            500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ระยะเวลาดำเนินงาน            12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E6/2560
                 2.โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว รายละเอียด ขอบเขตดำเนินการจ้างเหมาบริการ ดังนี้
                     กำหนดวันในการจ้างเหมาบริการ 
                       ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ  7  วัน) โดยมีช่วงเวลาที่ต้องดำเนินงานดังนี้
                        ช่วงเวลาที่ 1 เริ่มเวลา 05.00 น. – 07.00 น.
                        ช่วงเวลาที่ 2 เริ่มเวลา 10.00 น. – 12.00 น.
                        ช่วงเวลาที่ 3 เริ่มเวลา 13.00 น. – 16.00 น.
                    หมายเหตุ กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน  ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
                     กำหนดพื้นที่ในการจ้างเหมาบริการ
                   จุดที่ 1  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ซอย 1 และถนนบริเวณรอบๆตลาดสดด้านนอก คิดเป็นพื้นที่ 2,275 ตร.ม.
                   จุดที่ 2  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 จากร้านแว่นท๊อปเจริญถึงร้าน เจ้แป๊ด และถนนรอบตลาดสดด้านใน คิดเป็นพื้นที่ 3,825 ตร.ม.
                    จุดที่ 3  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่สิทธิผลคาร์แคร์ถึงประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 4,800 ตร.ม.
                   จุดที่ 4  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ห้างบิ๊กซีถึงประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 4,200 ตร.ม.                                                                                               จุดที่ 5  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางเข้าที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้วถึงสถานีดับเพลิงเก่า คิดเป็นพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
                   จุดที่ 6  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ประตูทางออกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วถึงบริเวณร้านเซเว่นและท่าจอดรถยนต์รับ – ส่งผู้โดยสารสายวังน้ำเย็น คิดเป็นพื้นที่ 1,700 ตร.ม.
                   จุดที่ 7  เก็บกวาดทำความสะอาด  ถนนสุวรรณศร  ตั้งแต่สถานีดับเพลิงเก่าถึงถนนเทศบาล 8 (ข้างวัดสระแก้ว) คิดเป็นพื้นที่ 2,100 ตร.ม.
                   จุดที่ 8  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านเซเว่นถึงบริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,220 ตร.ม.                                
                   จุดที่ 9  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้าถนนเทศบาล 8  (ข้างวัดสระแก้ว) ถึงทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิส คิดเป็นพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
                    จุดที่ 10  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่บริเวณหน้าบ้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,760 ตร.ม.
                   จุดที่ 11  เก็บกวาดทำความสะอาด  ถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ทางเข้า หจก.สระแก้วมงคลเซอร์วิสถึงทางเข้าถนนเทศบาล  2  แล้วข้ามฝั่งจากหน้าร้านคักอีหลีถึงทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,000 ตร.ม.
                   จุดที่ 12  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว แล้วจากตัวสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้วจนถึงทางออกสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,300 ตร.ม.
                   จุดที่ 13  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 11, 13, 15 และถนนเทศบาล 17 ซอย 1 คิดเป็นพื้นที่ 4,620 ตร.ม.
                   จุดที่ 14  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19 ทั้งสองฝั่ง จากร้านเซเว่นถึงสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
                    จุดที่ 15  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 17 ร้านหมอวิทยาถึงสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,880 ตร.ม.
                   จุดที่ 16  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย จังหวัดสระแก้วถึงทางรถไฟสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 4,380 ตร.ม.
                   จุดที่ 17  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนจากสี่แยกสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระแก้ว  ถึงสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) ไปจนถึงทางแยกสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 2,190 ตร.ม.
                   จุดที่ 18  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 19  จากสี่แยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า)   ไปจนถึงสถานีรถไฟสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ 3,330 ตร.ม.
                   จุดที่ 19  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 21 (ซอยข้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว) ถึงทางเข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (เก่า) คิดเป็นพื้นที่ 3,625 ตร.ม.
                   จุดที่ 20  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 2 จากทางเข้าถึงวงเวียนสวนสาธารณะสระแก้ว –   สระขวัญ คิดเป็นพื้นที่ 5,220 ตร.ม.
                   จุดที่ 21  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนบริเวณรอบอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว(นอกรั้วอาคารสำนักงาน) คิดเป็นพื้นที่ 2,760 ตร.ม.                                                                                 จุดที่ 22  เก็บกวาดทำความสะอาด ทางเข้าถนนเทศบาล 6 (สามแยกไฟแดง) จนถึง  ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 ทั้งสองฝั่ง คิดเป็นพื้นที่ 2,400 ตร.ม.
                   จุดที่ 23  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จนถึงสี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (ร้านโชติกา) คิดเป็นพื้นที่ 2,940 ตร.ม.
                   จุดที่ 24  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 6 ซอย 2 จากปากทางเข้าจนถึงสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ คิดเป็นพื้นที่ 3,210 ตร.ม.
          จุดที่ 25  เก็บกวาดทำความสะอาด ถนนเทศบาล 6 สี่แยกตัดกับถนนเลี่ยงเมือง (บริเวณหน้าร้านโชติกา) จนถึงหน้าโรงแรมจ๊ะจ๋า คิดเป็นพื้นที่ 4,128 ตร.ม.
                   - เก็บกวาดทำความสะอาด ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                   หมายเหตุ ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแก้วมีความต้องการลดหรือเพิ่มจำนวนพื้นที่เก็บกวาดทำความสะอาดถนน ให้สามารถดำเนินการได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                       ข้อกำหนดและเงื่อนไข
                   1. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องดำเนินการตามลักษณะงาน ให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นประจำทุกวัน โดยมิให้เกิดปัญหาความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อพบเห็น  ต้องรีบเร่งแก้ไขทันที
                   2. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น
                        1) ไม้กวาดทางมะพร้าวสำหรับกวาดถนนและพื้น
                        2) ที่ตักขยะ
                        3) ถุงพลาสติกสีดำใส่ขยะ
                        4) ถุงมือผ้า, ผ้าปิดจมูก
                        5) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
                  3. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                   ราคากลาง                  2,864,700.-บาท(สองล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง        500.- บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ระยะเวลาดำเนินงาน        12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E7/2560
 
                  3. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว มีรายละเอียดขอบเขตดำเนินการจ้างเหมาบริการ ดังนี้            
กำหนดวันในการจ้างเหมาบริการ
                         ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์ (สัปดาห์ละ 7 วัน) โดยมีช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานระหว่างเวลา 05.00 – 16.30 น. โดยจะต้องทำงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด                                    
                       หมายเหตุ

                        - ช่วงเวลาที่จะเข้าดำเนินการ เทศบาลเมืองสะแก้วจะกำหนดตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                        - กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงานถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
                        กำหนดพื้นที่ในการจ้างเหมาบริการ
                        เขตที่ 1  เริ่มจาก สี่แยกโรงแรมโกลเด้น ร้านวันดีไปสายจันทบุรี บริการโทรศัพท์ TOT สุดเขตเทศบาลและถนนสุวรรณศรเข้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว บ้านคลองนางชิง โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการและบ้านพักราชการ ชุมชนย่อยที่ 1 บ้านคำเจริญ ชุมชนย่อยที่ 2 หนองนกเขา PTT (ทุกซอย) ชุมชนย่อยที่ 4 บ้านใหม่คลองปูน
                       เขตที่ 2  เริ่มจาก ท่าจอดรถสายวังน้ำเย็น ถนนเทศบาล 19 ถึง (ร้านแดงออร์คิด) ถนนสายหลัง สภอ.เมืองสระแก้ว สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสระแก้ว สภอ.เมืองสระแก้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ชุมชนบ้านหลังสุขศาลา ถนนเทศบาล 21 ซอย 1,2,3 โรงเรียนพัฒนาชุมชน หมู่บ้านหลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ตลาดศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ซอยบ้านดาบตู้ ถนนเทศบาล 23 ถนนเทศบาล 25 หมู่บ้านอลงกรณ์, โรงงานดอกไม้ ถนนเทศบาล 27,29,30,31, 33 หมู่บ้านพรประไพ และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
                      เขตที่ 3  เริ่มจาก ถนนเทศบาล 6 จากถนนสุวรรณศร ถึงคลองพระสะทึง ถนนเทศบาล 8 ถนนเทศบาล 10 ถนนสุวรรณศร (ข้างร้านลีโอวัสดุ) ถึงโรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) หมู่บ้านหลังโรงเรียนหนองกะพ้อ ถนนเทศบาล 20 ซอย 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตลอดสายทั้งสองฝั่งจดถนนเทศบาล 6 เข้าหมู่บ้านธงชัยพัฒนา ถนนเทศบาล 18 (โรงปลาทู) ถนนเทศบาล 14 (จากบ้านจ่าเหลย ถึงศรีกิจรีสอร์ท) หมู่บ้านซิตี้ปาร์ค, บิ๊กซี ถนนสุวรรณศร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ, ถนนซอยหลังวัดทุกซอย วัดสระแก้ว, โรงเรียนอนุบาลจิตละมุน ชุมชนโรงฆ่าสัตว์เก่า โรงเรียนดาราสมุทร ถนนสายเลี่ยงเมือง (จากสี่แยกดาราสมุทร ถึง ร้านโชติกา) เนินกลอย, โรงแรมทิพปุระหลังอำเภอเมืองสระแก้ว, ปั๊มแก๊ส (ข้างอำเภอเมืองสระแก้ว) ธนาคารออมสิน ไปรษณีย์ฯ
                      เขตที่ 4  เริ่มจาก ถนนสุวรรณศร (ทางเข้าถนนเทศบาล 2 ) ถึงทางเข้าถนนเทศบาล 19       (ทั้งสองฝั่ง) ถนนเทศบาล 19 ตลอดสายเข้าหมู่บ้านปางสีดาซอย 1,2,3 โรงแรมธนาสิริ ถึงสถานีรถไฟ ถนนเทศบาล 17 ตลอดสาย ตั้งแต่บ้านหัวกุญแจใต้ ถนนเทศบาล 17 ซอย3,4,5 ถึงถนนสุวรรณศร หมู่บ้านเอื้ออาทร ปั๊มคาลเท็กซ์และร้านอาหารดู๋ดี๋,สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ,บริษัทอีซูซุฯ, บริษัทแม็คโครฯ, โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ซอยร้านมาลัย สาขา 2, ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ ถึงทางเข้าถนนเทศบาล 2
                       เขตที่ 5  เริ่มจาก ถนนเทศบาล6/1 ทางเข้าเทศบาลสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว, โรงเรียนสระแก้ว ถนนเทศบาล 2 จากถนนสุวรรณศร ไปชุมชนบ้านใหญ่ ไปถึงโรงน้ำแข็ง สุดทางถนนเทศบาล 2 เข้าศาลากลางบ้าน ถนนสายเลี่ยงเมือง จากแยกถนนเทศบาล 6 ตลอดแนว เข้าซอยในหมู่บ้านลัดกะสัง ทุกซอย และโรงเรียนเทศบาล 2 (โรงเรียนลัดกะสัง) ถนนสุวรรณศร เข้าถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ด)   เข้าสถานีขนส่งจังหวัดสระแก้ว, ศูนย์รถยนต์ฮอนด้า ถนนเทศบาล 3 (บ้านโคกกำนัน) ตลอดซอย เข้าถนนเทศบาล 5 ข้างศูนย์รถยนต์โตโยต้าฯ ตลอดซอย ถนนเทศบาล 7 (คลองจาน) ตลอดซอย เชื่อมทางเทศบาล 5 ถนนเทศบาล 9 ตลอดสาย แยกทางเทศบาล 7 (สายหลังสถานีขนส่งจังหวัดสระแก้ว) ถึงถนนเทศบาล 17 ตลาดเมืองแก้ว หมู่บ้านสวนตาลวิว ถนนเทศบาล 911,13,15,17                                                                            
                   - ปฏิบัติงานเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามงานหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจ เร่งด่วนของเทศบาลเมืองสระแก้วที่ต้องดำเนินการ
                    หมายเหตุ  ในกรณีที่เทศบาลเมืองสระแก้ว มีความต้องการลดหรือเพิ่มจำนวนในการเก็บ ขน ขยะมูลฝอยให้สามารถดำเนินการได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ
                   ข้อกำหนดและเงื่อนไข   
                   1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามลักษณะงาน ให้สำเร็จเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมิให้เกิดปัญหาความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อพบเห็นต้องรีบเร่งแก้ไขทันที
                   2. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น
                       1) ไม้กวาดทางมะพร้าวสำหรับกวาดเก็บขยะมูลฝอย
                       2) ที่ตักขยะ
                       3) ถุงพลาสติกสีดำใส่ขยะ
                       4) ถุงมือ, ผ้าปิดจมูก
                       5) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
                     3. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                   ราคากลาง        1,666,680 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง     500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ระยะเวลาดำเนินงาน      12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)       
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E8/2560      
                  4. โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ขอบเขตการดำเนินงาน มีรายละเอียดดังนี้
                   กำหนดวันในการจ้างเหมาบริการ 
                   ตั้งแต่วันจันทร์ – วันอาทิตย์  (สัปดาห์ละ 7 วัน) โดยมีช่วงเวลาที่ต้องปฏิบัติงานระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. โดยจะต้องทำงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกำหนด
                   หมายเหตุ
                   - ช่วงเวลาที่จะเข้าดำเนินการ เทศบาลเมืองสะแก้วจะกำหนดตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพวิถีของชุมชนในพื้นที่ โดยผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
                   - กรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทางราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ในระหว่างเวลาการปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
                   กำหนดพื้นที่ในการจ้างเหมาบริการ
                  จุดที่ 1  พื้นที่บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และบริเวณโดยรอบพื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 6,900 ตร.ม.
                   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ถนนและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาล
                   - ตัดหญ้า  ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้  พร้อมเก็บกวาด
                   - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
                   - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                   - จัดตั้งกระถางต้นไม้ประดับภายในอาคารสำนักงานเทศบาล
                   - ฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้ารอบอาคารสำนักงานเทศบาล
                   จุดที่ 2  สวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 52,000 ตร.ม.
                   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณสวน สนามหญ้า ลานอเนกประสงค์ ถนนรอบสระน้ำ
                   - ตัดหญ้า ถอนวัชพืช พร้อมเก็บกวาด
                   - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้โดยรอบ
                   - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                   - ฉีดยากำจัดวัชพืชบริเวณทางเท้า ถนน ลานอเนกประสงค์ รอบสระน้ำ
                   - ทำความสะอาดสระน้ำ เก็บขยะในสระน้ำ
                   - ทำความสะอาดห้องน้ำในสวนสาธารณะ
                   จุดที่ 3  เกาะกลางถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33) เริ่มตั้งแต่หน้าปั้ม ESSO ไปจนถึงสี่แยกสระแก้ว และเลยไปทางจันทบุรีสุดเกาะ และเลยไปทางอรัญประเทศ (หน้าศูนย์ ISUZU) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 38,000 ตร.ม.
                   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณเกาะกลาง 
                   - ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด
                   - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
                   - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                   - ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
                   จุดที่ 4  สนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 48,000 ตร.ม.
                   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ  พื้นที่บริเวณสนาม
                   - ตัดหญ้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว พร้อมเก็บกวาด
                   - ตัดแต่งต้นไม้ริมสนามโดยรอบ
                   จุดที่ 5  สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสระแก้ว คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 1,900 ตร.ม.
                   - ตัดหญ้าบริเวณเกาะกลางถนนตั้งแต่ทางแยกถนนสุวรรณศร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33)  ไปจนถึงบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และสวนหย่อมโดยรอบ พร้อมเก็บกวาด
                   - เก็บกวาดใบไม้แห้ง เศษขยะ พื้นที่บริเวณโดยรอบ
                   - ตัดหญ้า ถอนวัชพืชในแปลงต้นไม้ พร้อมเก็บกวาด
                   - ปลูก ปลูกซ่อม ตัดแต่งต้นไม้
                   - รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าแมลง
                   - ดายหญ้าริมคันคิ้วเกาะกลางถนน
                   จุดที่ 6  ปฏิบัติงานปลูกต้นไม้ตามโครงการต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานประเพณี หรืองานอื่นใดที่เป็นภารกิจเร่งด่วนของเทศบาลที่ต้องดำเนินการ
                   ข้อกำหนดและเงื่อนไข
                   1. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดตามจุดต่างๆ โดยให้กองเศษหญ้า กิ่งไม้ และขยะไว้ตามจุดที่เทศบาลกำหนด
                   2. ผู้รับจ้างต้องดำเนินการตามลักษณะงานให้สำเร็จเป็นระเบียบเรียบร้อย มีภูมิทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงาม โดยมิให้เกิดปัญหาความสกปรกและไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเมื่อพบเห็นต้องรีบเร่งแก้ไขทันที
                   3. ผู้รับจ้างต้องจัดหาวัสดุ - อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาทิ เช่น
                                    1) เครื่องตัดหญ้าพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง
                                    2) เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้ต่างๆ
                                    3) ไม้กวาดทางมะพร้าว
                                    4) ที่ตักขยะ
                                    5) ถุงพลาสติกสีดำใส่ขยะ
                                    6) ถุงมือ, ผ้าปิดจมูก
                                    7) อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม
                             4. ผู้รับจ้างเหมาบริการต้องจัดหาพนักงานที่มีความประพฤติดี มีความสามารถปฏิบัติงาน          ด้วยความเรียบร้อย มีสัญชาติไทย อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้
                   ราคากลาง       1,659,960.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)
                   ค่าเอกสารประมูลจ้าง      500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
                   ระยะเวลาดำเนินงาน      12 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561)       
                   เอกสารแนบท้าย เลขที่ E9/2560
 
                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,429,540.- บาท (เก้าล้านสี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                    1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
                    2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ   ของทางราชการ
                   3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.7
                   4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
                   5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลเมืองสระแก้ว
                   6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Govermment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                   
                             8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
                  
                      กำหนดดูสถานที่ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.          และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ กองช่าง ชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
                   กำหนดยื่นซองประมูล ตามวันและเวลา ดังนี้
                        1. โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 6  กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.
                    2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น.
                   3. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 11.30 น.
                   4. โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.30 น. ถึงเวลา 12.00 น.
 
                    ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าเทศบาลเมืองสระแก้ว ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 12 กันยายน 2560  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
                   กำหนดวันประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันและเวลา ดังนี้
                    1. โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 18 กันยายน  2560  ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น.
                    2. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.05 น. ถึงเวลา 10.35 น.
                   3. โครงการจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.40 น. ถึงเวลา 11.10 น.                 
                   4. โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้วในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.15 น. ถึงเวลา 11.45 น.

                   ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างเหมาฯ ได้ที่กองคลัง งานพัสดุและทรัพย์สินสำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3724-1491 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ หรือสืบค้นที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองสระแก้ว www.sakaeocity.go.th
 
                   อนึ่ง เทศบาลเมืองสระแก้วจะลงนามในสัญญาต่อเมื่อเงินงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อนุมัติแล้วเท่านั้น
         
                             ประกาศ  ณ   วันที่  18   เดือน สิงหาคม   พ.ศ.   2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ส.ค. 2560