เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง    ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว
 
.......................................................................
 
            ตามประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว เรื่อง สอบราคาโครงการปรับปรุงสายพานลำเลียงเครื่องคัดแยกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ลงวันที่ 16  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งกำหนดการเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเมืองสระแก้ว นั้น
 
          บัดนี้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้คัดเลือกผู้เสนอราคา คือ บจก. โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 1,450,000.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ไม่เกินราคากลาง และมีหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ตามที่เทศบาล ฯ กำหนด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก บจก. โอนเนอร์ ฟู้ดส์ แมชชีนเนอรี่ เป็นผู้ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้น
 
          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                  
ประกาศ ณ วันที่  31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ส.ค. 2560