เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ผู้ชนะการประมูลซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถผสมคอนกรีต จำนวน 1 คัน ตามประกาศและเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประมูล ในวันที่ 1 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. และบริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุดซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท เอ.เอ็น.จิมมิค ซัพพลาย จำกัด โดยเสนอราคา 3,760,300 บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 39,700 บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 1.04
                                               
                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ     ณ     วันที่    1   เดือน  กันยายน   พ.ศ.   2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2560