เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE
          ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 12 (บ้านเนินกลอย) และตามเอกสารการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E5/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 13 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.10 น. ถึงเวลา 11.40 น. และบริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระแก้วสามัคคีแทรกเตอร์ โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 826,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.36 
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                     ประกาศ      ณ     วันที่    13    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2560