เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล เมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาล
เมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว และตามเอกสารการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E6/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.00 น. และบริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท เจ้าสมุทร 168 จำกัด โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,228,000 บาท (สามล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 10,200 บาท (หนึ่งหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)               คิดเป็นร้อยละ 0.31 
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                     ประกาศ      ณ     วันที่    18    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2560