เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง   ผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการจ้างเหมาบริการโครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้
และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
……………………………………………………
 
                   ตามที่เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการจ้างเหมาบริการตัดหญ้าตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และตามเอกสารการประมูลจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E9/2560 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 โดยกำหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ในวันที่ 18 กันยายน 2560 ระหว่างเวลา 11.15 น. ถึงเวลา 11.45 น. และบริษัท พันธวณิช จำกัด เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์แก่เทศบาลเมืองสระแก้ว นั้น
 
                   บัดนี้ การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ผู้เสนอราคาต่ำสุด  ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูล คือ บริษัท เจ้าสมุทร 168 จำกัด โดยเสนอราคารวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,654,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง 5,960 บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 0.36 
 
                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                     ประกาศ      ณ     วันที่    18    เดือน  กันยายน   พ.ศ. 2560

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2560