เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 9/1

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 9/1
....................................................
 
                  ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 2 ซอย 9/1 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี แอนด์ วี อินเตอร์ซิตี้ เป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง เลขที่ 4/2560 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 144,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงานในวันที่ 29 กันยายน 2560 นั้น

                  ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทำการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2560