เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว จัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เทศบาลเมืองสระแก้ว
          เรื่อง    การจัดทำรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
....................................................................
 
          ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 104/2557 เรื่อง การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ได้กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง นั้น
      
          บัดนี้ เทศบาลเมืองสระแก้วได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการซื้อจัดจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 รายละเอียดตามเอกสารประกอบ

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 9 ต.ค. 2560