เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำร่างจดหมายระดับพระราชบัญญัติ ตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

    รายละเอียดข่าว

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่นในเบื่องต้น จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .....  (2) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ......  (3) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่..... พ.ศ. .....) หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎหมายดังกล่าว สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.dla.go.th หัวข้อ ข้อมูลข่าวสาร 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2560