เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่คัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561

    รายละเอียดข่าว

    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จะดำเนินการให้บริการคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและตรวจสุขภาพประชาชน ในชุมชน ประจำปี 2561  โดยมีกิจกรรมตามกลุ่มวัย  ดังนี้
1. คัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในประชาชนที่มีอายุ  15 ปี ขึ้นไป
2. คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรี  อายุ 30-70 ปี
3. คัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี
4. ประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ (ผู้มีอายุ 60 ปี)  ให้นำสมุดประจำตัวผู้สูงอายุมาด้วย
5. ตรวจฟันในผู้สูงอายุและให้คำแนะนำในการดูแลช่องปาก
6. ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร
    เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้รับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย ปี 2561 ตามวัน เวลา และสถานที่ตามแผนกำหนดการให้บริการสุขภาพประชานตามกลุ่มวัย


แผนกำหนดการให้บริการสุขภาพประชาชนตามกลุ่มวัย

วันที่ เวลา ชุมชน สถานที่นัดพบ หมายเหตุ
17 ต.ค.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 13 บ้านโคกกำนัน ศาลาอเนกประสงค์  
18 ต.ค.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 16 ตลาดสระแก้ว ศาลาอเนกประสงค์  
 
31 ต.ค.2560
09.00-12.00 น.  
ชุมชน 20 บ้านสระแก้ว-สระขวัญ 2
จุดนัดพบต้นมะขาม ฝั่งโรงน้ำแข็ง
13.00-16.00น. ศาลาอเนกประสงค์ ฝั่งบ้านใหญ่
3 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 15 บ้านหนองเสม็ดเหนือ ศาลาอเนกประสงค์  
13 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 7  ศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ศาลาอเนกประสงค์  
15 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 19 บ้านเอื้ออาทร ศาลาอเนกประสงค์  
17 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 18 สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ศาลาอเนกประสงค์  
20 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 9 บ้านหลังสุขศาลา ศาลาอเนกประสงค์  
21 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 14 บ้านลัดกระสัง ศาลาอเนกประสงค์  
22 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 10 บ้านรัตนะ 2 หลังวัดสระแก้ว ศาลาอเนกประสงค์  
27 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 8 บ้านรัตนะ 1 เนินกลอย ศาลาอเนกประสงค์  
28 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 11 สระแก้ว-สระขวัญ 1 ศาลาอเนกประสงค์  
29 พ.ย.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 12 คลองจาน ศาลาอเนกประสงค์  
15 ธ.ค.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 5 บ้านเนินสมบูรณ์ ศาลาอเนกประสงค์  
19 ธ.ค.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 6 บ้านชาติเจริญ บ้านประธาน อสม.  
20 ธ.ค.2560 09.00-12.00 น. ชุมชน 4 บ้านใหม่คลองปูน ศาลาอเนกประสงค์      เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2560