เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว–สระขวัญ ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว–สระขวัญ
ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง
...................................................................
                    ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลัง โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพ็ชรทอง บุญบันดาล เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้าง เลขที่ 19/2560 (สอบราคา) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560 วงเงินในสัญญาจ้าง จำนวนเงิน 536,582.- บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้าง จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสุขาสวนสาธารณะสระแก้ว – สระขวัญ ขนาด 5 ห้อง จำนวน 1 หลังในวันที่ 1 พฤศจิกายน  2560 เวลา 10.00 น.
 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
ประกาศ   ณ   วันที่  31   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.  2560


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 31 ต.ค. 2560