เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก จังหวัดสระแก้ว เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

    รายละเอียดข่าว

    ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เห็นชอบในหลักการแนวทางประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งกำหนดวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด โดยวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี โดยมีสิทธิสามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไปนั้น

    จังหวัดสระแก้ว ขอเรียนว่าหลักการแนวทางประชารัฐสวัสดิการ การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ มีดังนี้

    1. เงื่อนไขการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
        1.1  การใช้สิทธิ ผู้มีสิทธิต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบหน้าของตนเองมาแสดงก่อนชำระสินค้า และต้องใช้สิทธิด้วยตนเอง โดยผู้มีสิทธิ 1 คน ต่อ 1 บัตรต่อ 1 สิทธิ สามาถใช้ซื้อสินค้าไม่จำกัดจำนวน ภายในวงเงินสวัสการที่กำหนดในบัตรตามรายได้ของผู้มีสิทธิ (วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) กรณีซื้อสินค้ามากกว่าวงเงินสวัสดิการที่มีสิทธิต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง ทั้งนี้ เมื่อถึงรอบตามที่กำหนด (วันที่ 1 ของทุกเดือน) วงเงินจะถูกปรับเป็นค่าเริ่มต้นของวงเงินเสมอ (วงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน  สำหรับผู้มีสิทธิรายได้เกินกว่า 30,000 บาทต่อปี และวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี) และวงเงินจะไม่มีการสะสมในเดือนถัดไป (ยกเว้นเดือนตุลาคม 2560)
        1.2  ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถใช้สิทธิในการซื้อสินค้า ได้ดังนี้
              1.2.1  ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนผู้พิการกับกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแล้ว ใช้บัตรประจำตัวผู้พิการเป็นหลักฐาน โดยให้ผู้ดูแลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในบัตรประจำตัวผู้พิการเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรประจำตัวผู้พิการให้ใช้หนังสือมอบอำนาจ โดยผู้ขายต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทนจากบัตรประจำตัวผู้พิการที่ระบุชื่อผู้ดูแล และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแล และหรือหนังสือมอบอำนาจ ก่อนรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
              1.2.2  ผู้สูงอายุ ให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขายต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทนจากหนังสือมอบอำนาจ บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุ และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลก่อนรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
              1.2.3  ผู้ป่วยติดเตียง ให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ โดยผู้ขายต้องตรวจสอบผู้ที่ใช้สิทธิแทนจากหนังสือมอบอำนาจ  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ป่วยติดเตียง และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ดูแลก่อนรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
        1.3  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นสิทธิเฉพาะตัวของบุคคลที่ระบุหน้าบัตรเท่านั้น โดยขอให้ร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านอื่นๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ทำการตรวจสอบว่าผู้ที่นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้กับข้อมูลที่ปรากฏบนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบุคคลเดียวกันก่อนรับชำระค่าสินค้า เว้นแต่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางได้ สามารถให้ผู้ดูแลเป็นผู้ใช้สิทธิแทนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดตามข้อ 1.2 หากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าให้ผู้อื่นนำบัตรไปใช้ เจ้าของบัตรจะถูกตัดสิทธิในบัตร และผู้ที่นำบัตรผู้อื่นไปใช้จะมีความผิด ต้องชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการ

    2.  แนวทางการขอเปลี่ยนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
        2.1   กรณีผู้มีสิทธิเปลี่ยนแปลงที่อยู่ปัจจุบันจากเขตจังหวัดอื่น แจ้งลงทะเบียนต่างพื้นที่ มาทำงาน หรือมาศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร สามารถขอเปลี่ยนบัตรได้ตั้งแต่วันที่รับบัตร จนถึงวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ณ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นจังหวัดที่ผู้มีสิทธิลงทะเบียนไว้
        2.2  กรณีบัตรสูญหาย หรือชำรุด (เกิดจากผู้มีสิทธิเอง) หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตร สามารถขอเปลี่ยนบัตรใหม่ได้ที่สาขาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบดังนี้
              2.2.1  บัตรสูญหาย  :  ต้องนำใบแจ้งความมาแสดง
              2.2.2  บัตรชำรุด      :  ต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ชำรุดส่งคืน
              2.2.3  ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบนหน้าบัตร เนื่องจากภาพถ่ายบนบัตรไม่ถูกต้อง ชื่อ - นามสกุล สะกดไม่ถูกต้อง หรือมีการเปลี่ยนชื่อ และหรือนามสกุล และได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลบนบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว  :  แนบสำเนาบัตรประตัวประชาชน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และหรือนามสกุล


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2560