เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศจาก อำเภอเมืองสระแก้ว เรื่อง ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ

    รายละเอียดข่าว

    ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ประกอบด้วย

    1.  ตลาดประชารัฐ Green Market
    2.  ตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
    3.  ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ
    4.  ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข
    5.  ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัด
    6.  ตลาดประชารัฐ Modern Trade
    7.  ตลาดประชารัฐ ของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส.
    8.  ตลาดประชารัฐ ต้องชม
    9.  ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

    และให้ดำเนินการพร้อมกันตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และกำหนดให้มีการลงทะเบียนผูประกอบการค้า ในระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560

    เทศบาลเมืองสระแก้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถติดต่ลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสระแก้ว ตามวันและสถานที่ดังกล่าว

    คุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนผู้ประกอบการ
    1.  ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย หาบเร่แผงลอย ผู้ประกอบการ ที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย หรือกลุ่มที่หน่วยงานที่กำกับตลาดได้กำหนดไว้
    2.  ผู้ลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ค้าขาย
    3.  ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดของตนเอง
    4.  ผู้ลงทะเบียนจะต้องยื่นลงทะเบียนเพียงแห่งเดียว
    5.  ผู้ลงทะเบียนจะต้องลงรายมือชื่อรับรองข้อมูลในแบบคำขอเป็นความจริงทุกประการ
    6.  ผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตัดสิทธิ์การลงทะเบียนหากพบว่าข้อมูล ในแบบคำขอไม่เป็นความจริงหรือผู้ลงทะเบียนยื่นแบบคำขอมากกว่า 1 แห่ง    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 7 พ.ย. 2560