เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับพัสดุโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับพัสดุโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
(STEM Education) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และ
โรงเรียนเทศบาล 2 
(บ้านลัดกะสัง)
.................................................
                  
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดซื้อตามโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) จำนวน 1 โครงการ ซึ่งผู้ขาย คือ บริษัท ดี ดี บุ๊คส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามสัญญาซื้อขาย เลขที่ E1/2561 ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 รวมเป็นทั้งสิ้น 2,522,000 บาท (สองล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
  
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจรับงานโครงการดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
 
 
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2561


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2561