เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิขิตทรานสปอร์ต เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ E3/2561 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 800,000.- บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 20 ในวันที่  7 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                          ประกาศ   ณ   วันที่  5  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 5 มี.ค. 2561