เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำ ถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลเมืองสระแก้ว
เรื่อง  การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำ ถนนเทศบาล 19
(บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว)
....................................................
 
                   ด้วยเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ดำเนินการโดยสอบราคาโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำ ถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว) โดย ห้งหุ้นส่วนจำกัด ภาดาแลนด์ 999 เป็นผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างทั่วไปเลขที่ 25/2561 (สอบราคา) ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 วงเงินในสัญญาจ้างจำนวนเงิน 415,000.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ได้ส่งมอบงาน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น
 
                   ในการนี้ คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จะทำการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับภูมิทัศน์คูน้ำ ถนนเทศบาล 19 (บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองสระแก้ว) ในวันที่  7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น
 
                             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 
                                          ประกาศ   ณ   วันที่  2  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 2 มี.ค. 2561