เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว รับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว

    เทศบาลเมืองสระแก้ว ขอเชิญชวนใหผูสูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ที่ยังไมเคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และผูสูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปบริบูรณ ในปงบประมาณถัดไป นับจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 (เกิดกอนวันที่ 2 ตุลาคม 2502) ที่มีคุณสมบัติ 
ดังนี้
    1. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แตยังไมไดลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ หรือผูที่ไดยายทะเบียนบานมาใหมกอนสิ้นเดือนพฤศจิกายนของทุกป
    2. ไมเปนผูไดรับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชนอื่นใดจากหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ประสงคจะรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 เปนตนไป)
    ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไดตั้งแตบัดนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2561 ดวยตนเอง หรือมอบหมายใหผูอื่นเปนผูยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น 1 เทศบาลเมืองสระแกว ระหวางเวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อจะไดสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
    1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหนวยงานของรัฐที่มีรูปถายพรอมสำเนา
    2. ทะเบียนบาน (ที่เปนปจจุบัน) พรอมสำเนา
    3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผูมีสิทธิ/ผูไดรับมอบอำนาจจากผูมีสิทธิ พรอมสำเนา (สำหรับเตรียมการรองรับการจายเงินเบี้ยยังชีพ)
****สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กองสวัสดิการสังคม โทร. 037-241491 ตอ 29***    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 22 มิ.ย. 2561